We will no longer be supporting IE7 and below as a web browser effective June 1st 2020. Click here for more information.

Sign In
Skip Navigation LinksWelcome-to-Simcoe-County-Vietnamese Chào mừng đến với Quận Hạt Simcoe!
Skip Navigation LinksImmigration Simcoe > Chào mừng đến với Quận Hạt Simcoe!

Chào mừng đến với Quận Hạt Simcoe!

​​​​Quận Hạt Simcoe nằm ở hướng Bắc của Toronto, Ontario, ít hơn một tiếng đồng hồ lái xe và là một khu vực địa lý đa dạng với nhiều cộng đồng đô thị và thôn quê khác nhau.
Hơn 450,000 người sinh sống tại Quận Hạt Simcoe, và dân số được biết là sẽ tăng thêm khi chúng tôi tiếp tục chào đón những người từ các nền văn hóa khác đến khu vực này. Quý vị sẽ tìm thấy nhiều cơ hội cho mình và gia đình mình tại Quận Hạt Simcoe; một nơi tuyệt vời để định cư làm việc và gầy dựng gia đình.
Cổng Thông Tin Điện Tử Di Trú Quận Hạt Simcoe (Simcoe County Immigration Portal) là một nguồn thông tin tại địa phương cho những người mới đến cộng đồng hoặc đang nghĩ đến việc chọn Quận Hạt Simcoe làm nơi ở của mình. Trang mạng này cung cấp thông tin quan trọng về các chương trình, dịch vụ và các cơ quan trong cộng đồng của chúng tôi có thể giúp quý vị trong quá trình chuyển tiếp.
Thông tin trong trang mạng được cung cấp bằng tiếng Anh. Tuy tiếng Anh là ngôn ngữ nổi bật tại Quận Hạt, các cộng đồng của chúng tôi là quê hương của một số các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Các nguồn hỗ trợ có sẵn để giúp thông dịch hoặc phiên dịch thông tin cho một số các chương trình và dịch vụ.
Xin bấm vào đây để có thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị về Quận Hạt

Có các cơ quan tại Quận Hạt Simcoe cung cấp các chương trình và dịch vụ để giúp những người mới đến hội nhập vào cộng đồng. Các cơ quan như Settlement Services agencies (Các cơ quan giúp định cư) cung cấp các lớp học Anh ngữ và có thể cung cấp cho quý vị thông tin về đời sống và việc làm tại Quận Hạt Simcoe, cũng như giới thiệu đến các dịch vụ tại địa phương.   

 

Các dịch vụ giúp định cư Huấn luyện Anh ngữ

Cơ quan Dịch vụ và Di dân Bradford

 

Bradford Immigrant & Community Services (BICS)

*​*​

YMCA cung cấp Dịch vụ cho Người Mới đến

YMCA Newcomer Services

*​*​

Các Dịch vụ Lưu động của Trung tâm Tiếp đón Di dân

Welcome Centre Mobile Services
*​*​

Trung tâm Giảng Dạy, Sở Giáo Dục Quận Hạt Simcoe

The Learning Centre, Simcoe County District School Board

*​

Trường Cao đẳng Georgian, Huấn luyện Ngôn ngữ Ngành nghề Cụ thể

Georgian College Occupational Specific Language Training​

*​

 

Hãy tìm hiểu thêm về Living (Đời sống), Working (Việc làm), Learning (Học hành) và Doing Business (Kinh Doanh) tại Quận Hạt Simcoe bằng cách nghiên cứu, tìm hiểu Simcoe County Immigration Portal. Nếu quý vị không thể tìm thấy thông tin mình cần, hoặc nếu quý vị có thêm các thắc mắc, xin liên lạc Simcoe County Local Immigration Partnership (Chương trình Hợp tác Di trú Địa phương Quận Hạt Simcoe).
Simcoe County Immigration Portal (Công Thông tin Điện tử Di trú Quận Hạt Simcoe) được tài trợ bởi Government of Ontario (Chính phủ Ontario) với sự hỗ trợ của Government of Canada (Chính quyền Canada), được thực hiện với sự hợp tác của County of Simcoe (Quận Hạt Simcoe), và được duy trì bởi Simcoe County Local Immigration Partnership (Chương trình Hợp tác Di trú Địa phương Quận Hạt Simcoe).