We will no longer be supporting IE7 and below as a web browser effective June 1st 2020. Click here for more information.

Sign In
Skip Navigation LinksWelcome-to-Simcoe-County-Farsi به شهرستان سیمکو (Simcoe) خوش آمدید!
Skip Navigation LinksImmigration Simcoe > به شهرستان سیمکو (Simcoe) خوش آمدید!

به شهرستان سیمکو (Simcoe) خوش آمدید!

​​  

شهرستان سیمکو کمتر از یک ساعت با شمال تورنتو، انتاریو فاصله دارد؛ در این منطقۀ متنوع جغرافیایی طیف گسترده ای از جوامع شهری و روستایی بسر میبرند.
بیش از 450،000 نفر در شهرستان سیمکو زندگی میکنند و انتظار میرود که درصورت استقبال از سایر فرهنگها، این ناحیه با رشد خوبی از جمعیت روبرو شود. شما و خانواده تان میتوانید در این شهرستان فرصتهای بیشماری کسب کنید و آن را جای بسیار خوبی برای کار و تشکیل خانواده بیابید.
وب سایت آستانۀ مهاجرت شهرستان سیمکو (Simcoe County Immigration Portal ) منبعی از اطلاعات محلی برای افراد جدید و افرادیکه شهرستان سیمکو را خانۀ خود میپندارند، میباشد. این وب سایت اطلاعات مهمی را دربارۀ برنامه ها، خدمات و سازمانهای اجتماعی که میتوانند به جابجایی و انتقال شما کمک کنند، ارائه میدهد.
اطلاعات این سایت به زبان انگلیسی ارائه میشود. باوجود اینکه انگلیسی زبان بارز این منطقه است، اما جوامع آن منزلگاه  فرهنگها و زبانهای بسیار زیادی میباشند. منابعی جهت ترجمۀ شفاهی و یا کتبی اطلاعات برای برخی از برنامه ها و خدمات در دسترس میباشند.
جهت درخواست اطلاعات دربارۀ شهرستان سیمکو به زبان خودتان، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
 
در شهرستان سیمکو سازمانهایی وجود دارند که برنامه ها و خدماتی را جهت کمک به تلفیق و ادغام تازه واردین با جامعه فراهم میسازند. بطور مثال، سازمانهای خدمات اسکان و استقرار (Settlement Services agencies) با ارائه کلاسهای زبان انگلیسی، میتوانند اطلاعاتی دربارۀ کار و زندگی در شهرستان سیمکو و همچنین ارجاع شما به سایر خدمات محلی  را فراهم نمایند. 

 
از طریق Simcoe County Immigration Portal  دربارۀ زندگی، کار، آموزش و ایجاد کسب و کار در شهرستان سیمکو  اطلاعات بیشتری کسب کنید. اگر قادر به پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز خود نمیباشید و یا درصورت سوال بیشتر، لطفاً با مشارکت مهاجرت محلی شهرستان سیمکو (Simcoe County Local Immigration Partnership) تماس بگیرید.

Simcoe County Immigration Portal  توسط دولت انتاریو با پشتیبانی دولت کانادا تامین مالی شده و از طریق همکاری با شهرستان سیمکو توسعه یافته و از طریق مشارکت مهاجرت محلی شهرستان سیمکو حفظ و نگهداری میشود.